Organisationsstruktur

Planeringens första steg är att identifiera organisationens struktur, det kommer vi att göra det grundad i Henry Mintzbergs organisationsteori:

Bild 1: Henry Mintzbergs företagsstruktur

En organisationsstruktur kan delas upp i fem delar: strategisk ledning i toppen, mellanchefer eller medielinjeledning och under dem den operativa kärnan. Utanpå det kommer dels en stödjande teknologisk struktur samt en supportavdelning.

  • Den operativa kärnan längst ner är den del som gör det arbete som organisationen har till uppgift att utföra för att nå sina överordnade mål. Här finns aktiviteter som till exempel inköp, försäljning och produktion.
  • Mellancheferna är den grupp som har huvudansvaret för att övervaka och samordna produktionen, och som också skall förmedla information från den operativa kärnan uppåt i systemet samt från toppen ner i den operativa kärnan. Här finns avdelningschefer, kontorschefer etc.
  • Den strategiska ledningen är den grupp som har det högsta administrativa ansvaret för organisationen. Här återfinns vd etc.
  • Teknologiska strukturen består av en grupp som inte ingår i själva produktionen men påverkar denna genom att utföra planer, sätta upp rutiner och bedriva internutbildning eller ekonomikontroll.
  • Dessutom består de flesta organisationer av en huvuddel som man ofta glömmer, nämligen servicestrukturen, till exempel support, kundtjänst, städning, personalmatsal, löneutbetalning och telefonväxel.

En organisationsstruktur gör det möjligt att utnyttja organisationens resurser. Som resurser menas anställda, konsulter, nätverksutrustning, programvara, tjänster och annat som underlättar stabilitet i organisationen.

Organisationsledning

Bild 2: Hierarkisk modell

Organisationsledningen struktureras oftast i en hierarkisk modell. Engelska organisationers ledningar brukar struktureras i samband med säkerhetsaspekter.

  • CEO – Chief Executive Officer (Verkställande Direktör – VD) eller den högst rankade anställd i ett verkställande post som bland annat beslutar företagets verksamhet. Flera andra namn finns istället CEO till exempel President, Manager eller Executive Director.
  • VP – Vice President (Vice VD) näst högst rankade anställd i ett verkställande post.

Organisationer utvecklar oftast relationer som utformas i form av samarbete eller partnerskap. Det förutsätter att organisationer delar med varandra resurser i ett nätverksstruktur.

En organisationsstruktur kan definieras utifrån funktionalitet, affärsenheter, nätverksfunktionalitet och inte minst virtuellt funktionalitet.

Funktionell struktur

Bild 3: Företagets funktionalitet

Traditionella organisationer grundas oftast funktionellt baserade på grupper efter kunskap, färdigheter eller processer. En risk med den här strukturen är att grupperna lätt kan ha egna mål istället organisationens.

Geografisk struktur

Organisationer strukturerade i självständiga affärsenheter är oftast uppdelade i geografiska divisioner, produktdivisioner eller efter kundgrupp.
Varje division är själva ansvariga för sina produkter, men aktiviteterna koordineras uppifrån. Till exempel företaget Rivernet som är uppdelat i tre städer: Uppsala, Stockholm och Lund. Huvudkontoret är placerat i Stockholm och leder företagets verksamhet i direkt samarbete med ledningar i Uppsala och Lund. Nackdelen med affärsenheter är att några aktiviteter kan dupliceras i de olika geografiska divisioner.

Bild 4: Geografisk struktur

Datoriserade system

Ett företags verksamhet ska kunna föras över till ett datoriserade system på så sätt att verksamheten kan administreras. Personal, grupper, arbetsprocesser, information som genereras och lagras, dokumentering, interna som externa resurser, säkerhet och mm ska kunna hanteras med ett datoriserade system. Det kan installeras på ett fungerande nätverk som tillåter åtkomst till gemensamma nätverksresurser. Administrationen av företagets datoriserade system kallas för systemadministration.

Diginto organisationsstruktur

Bild 5: Diginto organisationsstruktur

Några andra exempel på företagsstrukturer: