Labb 15: Användare

En del av domänadministration är objekthantering såsom OU-struktur, användarkonto samt grupp och dess medlemmar. Det och mer kan göras med PowerShell och i denna lektion använder vi oss av några kommando i ett exempel som visas här nedan:

New-ADUser

New-ADUser  -Name  ’Patrick Buskets’  -GivenName  ’Patrick’  -Surname  ’Buskets’  -SamAccountName  ’patrick.buskets’  -UserPrincipalname  ’patrick.buskets@diginto.se’  -DisplayName  ’Buskets, Patrick’  -Path  ”ou=Knivsta,ou=Uppsala,ou=Academedia,dc=diginto,dc=se”  -AccountPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText ”P@ssw0rd” -force)  -ChangePasswordAtLogon:$true -Enabled:$true  -description ”Active Directory Administrator”

PS C:\> New-ADUser -Name ’Shuan Humter’ -GivenName ’Shuan’ -Surname ’Humter’ -SamAccountName ’shuan.humter’ -UserPrincipalname ’shuan.humter@diginto.se’ -DisplayName ’Humter, Shuam’ -Path ”ou=Knivsta,ou=Uppsala,ou=Academedia,dc=diginto,dc=se” -AccountPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText ”P@ssw0rd” -force) -ChangePasswordAtLogon:$true -Enabled:$true -description ”Active Directory Administrator”

Add-ADGroupMember

Lägg till användarkonto till en grupp:

  • $user1 = Get-ADUser  -Identity  ”cn=Patrick Buskets,ou=Knivsta,ou=Uppsala,ou=Academedia,dc=diginto,dc=se”
  • $user2 = Get-ADUser  -Identity  ”cn=Shuan Humter,ou=Knivsta,ou=Uppsala,ou=Academedia,dc=diginto,dc=se”
  • $group = Get-ADGroup  -Identity  ”cn=AD Admins,ou=Knivsta,ou=Uppsala,ou=Academedia,dc=diginto,dc=se”
  • Add-ADGroupMember  -Identity  $group  -Members  $user1,$user2