Server 2012 R2 Core

Termen “core” syftar till en minimal installation av ett operativsystem för Windows Server. Installationen inkluderar endast nödvändiga stödfunktioner för vissa serverroller. Installationsprocessen är nästan den samma som för GUI versionen och när installationen är klart är kommandotolken serverns gränssnitt. Via CMD kommer man åt diverse kommandobaserade administrationsverktyg.

Installation

Skapa en virtuellmaskin genom att klicka på [New]. Namnge virtuella maskinen som stodc2 och därefter väljer du Windows 2012 (64-bit). Observera att denna VM lagras i en separat katalog med namn VMachines.

Tilldela 4 GB RAM minne och därefter skapa en virtuell hårddisk

 

Hårddisken är DVI och användning dynamiskt:

Hårddiskens storlek 25 GB

Efter att VM stodc2 har skapats behöver vi konfigurera den. Markera stodc2 i spalten till vänster och därefter klicka på [Settings]. Därefter i fliken [Advanced] ändrar du shared Clipboard och Drag'n Drop till Bidirectional.

I [System] ändrar du startordningen enligt bilden nedan. Därefter klickar du på [Storage] och på DVD ikonen [Empty] så att du kan ange sökvägen där ISO filen för Windows Server 2012 R2 finns. Klicka nu på DVD ikonen längst till höger och ange sökvägen.

Klicka på [Network]. Fyra nätverksadaptrar är tillgängliga dock endast en är aktiverad. Som default är nätverkstypen NAT vilket tillåter anslutning till Internet. Till en början ändrar vi inte denna inställning så att vi kan uppdatera serverns operativsystem. Men efter uppdateringen kommer vi tillbaka till nätverksinställningar och ändrar vi till internt nätverk.

Den sista inställning vi gör i detta steg är [Shared Folders]. I tidigare laborationer har vi skapat en mapp med namn VMshares. Syftet är att mappen delas ut till alla virtuella maskiner. Klicka nu på [Shared Folders] och därefter på pilen längs till höger som pekar nedåt. Klicka på [Other] för att ange sökvägen till utdelade mappen via . Se till att den monteras automatiskt.

Nu startar du VM stodc2 och när Windows installationsprogrammet startas ändra språket för nationella standarder. Därefter klickar du på [Next] och på [Install now].

Välj Windows Server 2012 R2 Standard (Server Core Installation) och därefter klicka på [Next]. När i en ny sida visas licensen accepterar du den och klickar på [Next] igen.

Välj anpassad installation och när en ny sida visas hårddisk klickar du på [Next] så att hårddisken är den som skapades i tidigare steg. Därefter startar själva installationen.

För att avsluta installationen behöver man ange administratörens lösenord. Därefter klickar du på [Finish].

Klicka på tangenter Ctrl och Delete för att ta fram inloggningsruta. Ange lösenordet och logga in på stodc2.

Klicka på [Yes] om du får ett meddelande som nedan. Verifiera om versionen är Standard 2012 R2 och att licensen är giltig i 180 dagar.

Inledande konfigurationer

 • Stockholm-se
  • Datornamn: stodc2 (core)
  • Host adress: 172.16.8.11
  • Nätverksadress: 172.16.8.0/21
  • Default gateway: 172.16.8.1
  • DNS server:
   • 172.16.8.10 (när stodc2 läggs till domänen diginto.se)
   • 172.16.8.10, 172.16.8.11 (när stodc2 ska promotas till domänkontrollant i domänen diginto.

Windows server 2012 R2 core startar direkt till CMD, men du kan starta PowerShell genom att skriva powershell på prompten. När du vill gå tillbaka till CMD exekverar du kommandot exit.

 • Få fram datorns namn
  1. CMD –> C:\>hostname
  2. CMD –> C:\>echo %computername%
  3. CMD –> C:\>net config workstation | findstr /c:”Full Computer name”
  4. CMD –> C:\>wmic computersystem get name
  5. Med PowerShell
  6. PS C:\>hostname
  7. PS C:\>$env:computername
  8. PS C:\>Get-WmiObject Win32_ComputerSystem | Select-Object -ExpandProperty name
  9. PS C:\ (Get-WmiObject Win32_OperatingSystem).CSName
  10. Datorns namn kan sparas i en variabel:
  11. PS C:\ $ServerName = (Get-WmiObject Win32_OperatingSystem).CSName
 • Ändra datorns namn
  1. CMD –> C:\> netdom renamecomputer %computername% /Newname:stodc2  /force
   • C:\>shutdown /r  /t  0
   • C;\>hostname
  2. PS C:\>Rename-Computer  -NewName  stodc2  -Restart
  3. Ett annat alternativ är att lagra det nya namnet i en ny variabel för senare användning
  4. PS C:\>$NewName=”stodc2″
  5. PS C:\>Rename-Computer  -ComputerName  $ServerName  -NewName $NewName                              –LocalCredential $ServerName\Administrator  -Restart
  6. Eller så här
  7. PS C:\>PS C:\>$ComputerInfo = Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem
  8. PS C:\>$ComputerInfo.Rename($NewName)
  9. PS C:\>Restart-Computer
 • Ställ in IP adress och kompletterande information för Ethernet eller Local Area Connection
  1. Få fram VM stodc2 nätverkskort
  2. CMD –> C:\> netsh interface ipv4 show interfaces
  3. Ställ in IP adress
  4. CMD –> C:\>netsh interface ipv4 set address “Ethernet”  static 172.16.8.11 255.255.248.0 172.16.8.1
   • För att verifiera konfigurationen exekvera:
   • CMD –> C:\>netsh interface ipv4 show config
  5. Få fram VM stodc2 nätverkskort med PowerShell
  6. PS C:\>Get-NetIPInterface
   Notera första kolumnens innehåll under rubriken ifIndex. Här ska du identifiera nätverkskortet du ska ställa in IP adressen, i denna exempel värdet 12.
  7. eller
   • PS C:\>Get-WmiObject Win32_networkadapter | Select NetConnectionID, name, netconnectionStatus | Format-Table -auto
   • PS C:\>Get-NetAdapter | Format-Table  -a
   • PS C:\>Get-NetAdapter -Name Ethernet | Select Name, ifIndex, MacAddress, LinkSpeed | Format-Table  -a
  8. Ställ in IP adress med PowerShell
  9. PS C:\>New-NetIPAddress -InterfaceIndex 12 -IPAddress 172.16.8.11 -PrefixLength 21 -DefaultGateway 172.16.8.1
 • Ställ in DNS server (hänvisas endast till 172.16.8.10)
  1. CMD –> C:\> netsh int ipv4 add dnsservers “Local Area Connection”  address=172.16.8.10 index=1
  2. PS C:\>Set-DNSClientServerAddress -InterfaceIndex 12 -ServerAddresses 172.16.8.10
   Se till att dessa två servrar kan kommunicera med varandra (stodc1 och stodc2)
 • Verifiera IP adresskonfigurering
  1. PS C:\>Get-NetIPAddress
  2. PS C:\>Get-DNSClientServerAddress | Select-Object -ExpandProperty ServerAddresses
 • Aktivera brandväggsregeln “File and Printer Sharing (Echo Request – ICMPv4-In)” som tillåter IPV4 echo requests
  1. CMD –> C:\>netsh advfirewall firewall add rule name=”ICMP Allow incoming V4 echo request” protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow
  2. PS C:\>Import-Module NetSecurity
  3. PS C:\>Set-NetFirewallRule -DisplayName “File and Printer Sharing (Echo Request – ICMPv4-In)” – enabled True
 • Konfigurera Windows brandväggen
  • Verifiera att modulen NetSecurity är laddad
  • Get-Command  -Module  NetSecurity
  • Get-Command  -Module  NetSecurity | Format-List Name
  • Inaktivera och aktivera Windows brandvägg
  • Set-NetFirewallProfile -All -Enabled false
  • Set-NetFirewallProfile -All -Enabled true
  • New-NetFirewallRule -DisplayName ”Allow inbound ICMPv4” -Direction in -Protocol ICMPv4 -IcmpType 8  -Action Allow
  • CMD–> netsh advfirewall set allprofiles state off
  • CMD–> netsh advfirewall firewall add rule name=”ICMP Allow incoming V4 echo request” protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow
 • Få fram datorns IP konfiguration med diverse kommando
  • CMD –> C:\>netsh interface ipv4 show interfaces
  • CMD –> C:\> ipconfig | find “IPv4”
  • CMD –> C:\>netsh interface ipv4 show address “Local Area Connection”
  • CMD –> C:\>netsh interface ipv4 show address “Ethernet”
  • PS C:\>$netadapter = Get-WmiObject Win32_NetworkAdapter  -filter “NetConnectionID = ‘Local Area Connection’”
  • PS C:\>$netadapter = Get-WmiObject Win32_NetworkAdapter  -filter “NetConnectionID = ‘Ethernet’”
  • PS C:\>Write-Host $netadapter.Name
  • PS C:\>$pcip = Get-WmiObject Win32_NetworkAdapterConfiguration | Where {$_.Ipaddress.length -gt 1}
  • PS C:\>$pcip.ipaddress[0]
  • PS C:\> $computername = stodc2
  • PS C:\> Test-Connection $computername  -Count  1 | Select   Address, Ipv4Address
  • PS C:\>$getip = Get-WmiObject Win32_NetworkAdapterConfiguration -Filter “ipenabled = ‘true’”
  • PS C:\>$getip.IPAddress
  • PS C:\>$getip.IPSubnet
  • PS C:\>$getip.DefaultIPGateway
  • PS C:\>$getip.DNSServerSearchOrder
  • PS C:\>Get-WmiObject Win32_networkadapter | Select NetConnectionID, name, netconnectionStatus | Format-Table -auto
 • Verifiera Windows version
  • CMD –> c:\> systeminfo | findstr “OS Version”
  • CMD –> c:\> systeminfo | findstr  /b /c:”OS Name” /c:”OS Version”
  • CMD –> c:\> wmic os get version
  • PS C:\ [System.Environment]::OSVersion.Version
  • PS C:\ [System.Environment]::OSVersion.VersionString
  • PS C:\ (Get-WmiObject Win32_OperatingSystem).Name
  • PS C:\ Get-WmiObject Win32_OperatingSystem | Select Caption
  • PS C:\ Get-WmiObject Win32_OperatingSystem | Select Caption, Version, OSArchitecture
  • PS C:\ Get-CimInstance Win32_OperatingSystem | Select Caption, Version, OSArchitecture | format-list