Server 2016

Windows Server 2016 finns i ett antal olika utgåvor exempelvis Datacenter, Standard, och Essentials. Bland de viktigaste nyheterna i Windows Server 2016 märks funktioner som är kopplade till mjukvarudefinierade tjänster kring både lagring och nätverk. Microsoft har lagt mycket krut på anpassning för molntjänster.

Det som drar uppmärksamhet är bland andra ett nytt filsystem, ReFS (Resilient File System) som introducerades redan i Windows 8 och Windows Server 2012. Trots det den gamla NTFS var ändå standardvalet. I Windows Server 2016 kommer dock det nya filsystemet vara standardvalet.

ISO filen för Windows 2016 server kan laddas ner från Microsoft Download Center: Windows server 2016

Virtuella maskiner

Förutom att välja Windows 2016 (64 bits) ska man tänka på RAM-minnet. Det krävs 2048 MB minst och jag har lagt 2000 MB till och då blev drygt över 4000 MB dessutom hårddisken är minst 35 GB. Virtuella maskinens namn är denna gång stodc3 (Desktop) och stodc4 (Standard/core). Nätverket är först som default NAT, men efter uppdatering kommer det att ändras till Internt nätverk med namn Stockholm-com

OS installation – Desktop Experience

När du installerar Windows Server 2016 via installationsguiden kommer du att få två alternativ, Windows Server 2016 och Windows Server Desktop Experience. Windows Server 2016 är core server medan Windows Server with Desktop Experience är den med GUI eller fullständig versionen.

Bild 1: Windows Server 2016 Standard (Desktop Experience)

Installationstypen för Windows 2016 blir en Anpassad installation (Custom) och ingen uppgradering, men ifall man vill uppgradera bör man kontrollera först den befintliga Windows Server versionen gentemot server 2016 systemkrav. Till exempel Windows Server 2012 R2 Standard kan uppgraderas till Windows Storage Server 2016 Standard.

Först installerar jag Windows Server 2016 (Desktop Experience). Egentligen ingenting nytt, det mesta liknar tidigare installationer av server versioner med undantag när Administrators lösenord anges. OS installationen slutar med att Administrator loggas in direkt efter.

Bild 2: Administratörs lösenord

Inledande konfigurationer

Innan de startar stodc3 ska du ändra nätverket från NAT till Internt nätverk med namn Stockholm-com. Starta stodc3 och logga in. Här också känner man igen det grafiska gränssnittet från server 2012, med några små skillnader. I Server Manager eller Serverhanterare på svenska klicka på [Local server] och därefter ändra IP-konfigurationen och serverns namn samt skapa en regel för ICMPv4 Echo-Requests:

Bild 3: Lokal server inställningar

Stockholm-com

 • Datornamn: stodc3 (Desktop Experience)
 • Host adress: 172.16.16.10
 • Nätverksadress: 172.16.16.0/21
 • Default gateway: 172.16.16.1
 • DNS server: 172.16.16.10

OS installation – Standard (Core server)

Skapa en virtuellmaskin med namn stodc4 och tilldela den 4 GB RAM minne och en hårddisk på 25 GB. Diskallokering är dynamiskt och nätverket är NAT. Installationsprocessen är nästan lika som Desktop Experience.

Bild 4: Windows Server 2016 Standard (core)

Windows Server 2016 Standard känd tidigare som server core har nya funktioner exempelvis när lösenordet anges. En annan nyhet är hur Ctrl + Alt + Delete visas och krävs vid inloggning. Det illustreras med några bilder här nedan:

Bild 5-8: Windows server 2016 Standard

Inledande konfigurationer

Eftersom DOS är synlig ger det intrycket att den är lika användbar som i tidigare versioner (2003, 2008 och 2012). Men det känns att PowerShell är mer intressant och det ska jag använda mig av för inledande konfigurationer. Jag inkluderar även DOS baserade kommando vid behov.

Stockholm-com

 • Datornamn: stodc4 (Standard)
 • Host adress: 172.16.16.11
 • Nätverksadress: 172.16.16.0/21
 • Default gateway: 172.16.16.1
 • DNS server: 172.16.16.10
Bild 9: IP-konfigurationer med PowerShell
 1. Det är viktig att identifiera nätverkskortet och det kan göras via kommandot Get-NetIPInterface
 2. Få fram .Net Framework version och PowerShell version
  • PS C:\> (Get-ItemProperty ”HKLM:\SOFTWARE\microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full\”).Version
  • PS C:\> $Host
 3. Ställ in IP adress med PowerShell
  • Get-NetIPConfiguration (börjar med och bekräftar den aktuella konfigurationen)
  • Get-NetIPInterface (Notera första kolumnens innehåll under rubriken ifIndex. Här ska du identifiera nätverkskortet du ska konfigurera en IP adress, i denna exempel värdet 6)
  • Två alternative finns för att konfigurera en IP adress:
   • Set-NetIPAddress modifierar en existerande IP adress
   • New-NetIPAddress skapar en ny IP address.
  • New-NetIPAddress -InterfaceIndex 6  -IPAddress 172.16.16.11  -PrefixLength 21  -DefaultGateway 172.16.16.1
 4. Get-NetIPConfiguration (bekräfta konfigurationen)
 5. Test-NetConnection  -ComputerName  172.16.16.1 | select PingSucceed (testar kommunikationen med default gateway)
 6. Om du använde fel IP adress, eller nätmask, eller default gateway exempelvis 10.1.8.2:
  • Remove-NetIPAddress  -InterfaceIndex 6
  • Kontrollera att det gick genom. Om exempelvis default gateway finns kvar exekvera:
  • Remove-NetRoute  -InterfaceIndex 6  -nextHop ’10.1.8.2’  -Confirm:$false
  • Nu kan du konfigurera om IP adressen med New-NetIPAddress
 7. Ställ in DNS server (hänvisas endast till 172.16.8.10, men vi kan samtidigt peka DNS adressen till core server med syfte till senare installationer.)
  • Set-DNSClientServerAddress -InterfaceIndex 6 -ServerAddresses (”172.16.8.10″,”172.16.8.11”)
  • Vid fel konfiguration på DNS server adresser:
   • Set-DNSClientServerAddress  -InterfaceIndex 6  -ResetServerAddress
 8. Konfigurera Windows brandväggen
  • Verifiera att modulen NetSecurity är laddad
  • Get-Command  -Module  NetSecurity
  • Get-Command  -Module  NetSecurity | Format-List Name
  • Inaktivera och aktivera Windows brandvägg
  • Set-NetFirewallProfile -All -Enabled false
  • Set-NetFirewallProfile -All -Enabled true
  • New-NetFirewallRule -DisplayName ”Allow inbound ICMPv4” -Direction in -Protocol ICMPv4 -IcmpType 8  -Action Allow
  • CMD–> netsh advfirewall set allprofiles state off
  • CMD–> netsh advfirewall firewall add rule name=”ICMP Allow incoming V4 echo request” protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow
 9. Ändra datornamnet
  • Rename-Computer -NewName stodc4
  • Warning: The Changes will take effect after you restart the computer WIN-UE8S7FH7492.
  • Restart-Computer
 10. Bekräfta att du kan komma åt den utdelad mappen VMshares. Om du inte har åtkomst bekräfta att du har installerat VM Virtual Guest Additions.
 11. Om du ska installera Guest Additions:
  • I VirtualBox för den virtuella maskinen du vill installera Additions, klicka på [Devices].
  • Välj [InsertGuest  Additions CD image]
  • På kommandoprompten ange kommandot d:
  • d:\>VBoxWindowsAdditions-amd64 och tryck Enter
  • Följ installationens instruktioner